Een goede behandeling start met de juiste informatie. Daarom is het BCFI er.
We bieden u onafhankelijke, objectieve en op evidentie gebaseerde informatie over geneesmiddelen.
Ons doel: een correct gebruik van geneesmiddelen in de klinische praktijk en de continue vorming van de Belgische zorgverleners.
Onze tools: betrouwbare publicaties en e-learning modules.

Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) is een non-profit organisatie die werd opgericht in 1971. Artsen, apothekers en andere zorgverleners werken er nauw samen met experts in elk farmacotherapeutisch domein. Het BCFI waarborgt haar redactionele onafhankelijkheid. Het ontvangt financiële steun van het Federaal Agentschap voor de Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Historiek

Het BCFI werd in 1971 als VZW opgericht met als doel: "het verzekeren van de continue vorming en het op peil houden van de kennis in het domein van de farmacotherapie voor artsen, apothekers en tandartsen". Farmacotherapie gaat over het (goed) gebruik van geneesmiddelen in de klinische praktijk. Het BCFI werd op 28 februari 1974 officieel erkend via Koninklijk Besluit. Sedert 1998 wordt ook informatie verspreid voor dierenartsen.

Financiering

De werking van het BCFI wordt sinds zijn officiële erkenning uitsluitend gesubsidieerd door de overheid, in hoofdzaak via een jaarlijkse toelage vanwege het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Ondanks deze financiering is de redactionele vrijheid in de publicaties van het BCFI gegarandeerd. Er is ook subsidiëring van het RIZIV voor onze opdracht binnen de authentieke bron geneesmiddelen.

Het BCFI aanvaardt of ontvangt geen reclamefondsen en plaatst geen advertenties. Er worden duidelijke regels gehanteerd om belangenvermenging (en de perceptie tot) te vermijden. Zie verder onder "Belangen en belangenconflicten".

Doelstelling

Conform aan zijn statuten en aan zijn verplichtingen, verzekert het BCFI sedert juli 1974 systematisch onafhankelijke informatie met betrekking tot geneesmiddelen. Het verstrekken van deze informatie wordt, onder leiding van drie hoofdredacteurs, gerealiseerd door een redactieraad, het uitvoerend orgaan van het BCFI zorgt er vooral voor dat deze informatie kadert in het concept van "op evidentie gebaseerde geneeskunde" ("evidence based medicine").

Publicaties

Sedert zijn oprichting in 1974 publiceert het BCFI de Folia Pharmacotherapeutica, een maandelijks tijdschrift met betrekking tot geneesmiddelen.

In 1977 startte het BCFI de uitgave van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium. Een geactualiseerde uitgave wordt elk jaar gepubliceerd. Het doel van het Repertorium is om essentiële informatie te bieden over de geneesmiddelen, en om de arts en apotheker te helpen op verantwoorde wijze het meest aangewezen geneesmiddel te kiezen. Het Repertorium heeft de plaats van een referentiewerk verworven bij Belgische artsen en apothekers, ook tijdens hun opleiding. In het buitenland bestaan er analogen van ons repertorium maar nergens is de informatie in één publicatie zo breed als bij ons met zowel inhoudelijk sturende informatie als administratieve informatie.

De Transparantiefiches, die vroeger uitgegeven werden door de Transparantiecommissie, worden sedert 2003 door het BCFI gepubliceerd. Deze fiches hebben tot doel de verschillende mogelijke behandelingsopties voor een specifieke pathologie onderling te vergelijken, zowel naar werkzaamheid als naar veiligheid en prijs.

Sinds 2000 heeft het BCFI ook een website. Alle hoger beschreven publicaties zijn er raadpleegbaar. Daarnaast is er op de website ook een rubriek "Goed om te weten" met als doel snel een eerste standpunt te geven over de actualiteit omtrent geneesmiddelen.
In 2018 kende onze website 9 miljoen bezoeken (+ 19 % ten opzichte van 2017). Het totale aantal paginaweergaven liep in 2018 op tot 33 miljoen. Meer dan 8,3 % van de bezoekers raadpleegde de website vanop een smartphone en ongeveer 2,1 % vanop een tablet.

Sinds 2014 is het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium ook als app voor Android en IOS (Apple) beschikbaar. Onze app werd al meer dan 20.000 maal geïnstalleerd.

Op 1 januari 2018 werd een aantal van de projecten van de vzw Farmaka overgedragen aan het BCFI. Het BCFI staat met haar versterkte ploeg in voor het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium, de Folia Pharmacotherapeutica, de “Goed om te weten”-berichten, de Transparantiefiches, het Formularium Ouderenzorg en de voorbereidingen van de consensusvergaderingen van het RIZIV.

Andere activiteiten

Het BCFI is, samen met het FAGG, het RIZIV, de FOD Volksgezondheid, de FOD Economie, het APB, eHealth en Smals, één van de partners die samenwerken aan de authentieke bron geneesmiddelen (SAM). Dit is de referentiedatabank over de geneesmiddelen die door de bevoegde instanties inzake geneesmiddelen ter beschikking gesteld wordt. Voor meer informatie verwijzen we naar de SAM portaalsite.

Sinds 1998 verspreidt het BCFI ook informatie over geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, bestemd voor dierenartsen en apothekers. Het gaat om een onafhankelijk initiatief dat een belangrijke functie heeft binnen de diergeneeskundige sector.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de titelvoerende leden: artsen, apothekers en dierenartsen in de praktijk of verbonden aan de universiteiten, aan de documentatiedienst van de APB (Algemene Pharmaceutische Bond), aan het RIZIV, aan de afdeling Goed gebruik van het geneesmiddel van het FAGG, aan de SSMG (Société Scientifique de Médecine Générale), aan Domus Medica, aan de SSPF (Société Scientifique des Pharmaciens Francophones) of aan het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking, en andere medewerkers van het BCFI.

De Algemene Vergadering ziet toe op de werkzaamheden van het BCFI en bekrachtigt de beslissingen van de raad van bestuur. Zij is verantwoordelijk voor de belangrijke opties van het BCFI.

De raad van bestuur

De raad van bestuur is het beleids- en beslissingsorgaan van het BCFI, en bestaat statutair uit maximum 14 titelvoerende leden. De voorzitter en minstens 7 leden van de raad van bestuur worden verkozen onder de professoren in de Farmacologie verbonden aan de faculteiten geneeskunde, farmacie of diergeneeskunde van één van de Belgische universiteiten. De raad van bestuur neemt alle essentiële beslissingen, conform aan de statuten van het BCFI, en is verantwoordelijk tegenover de Algemene Vergadering.

Belangen en belangenconflicten

Het BCFI heeft als opdracht een objectieve, wetenschappelijke boodschap te brengen. Dat neemt niet weg dat zowel intern binnen het BCFI als extern bij geraadpleegde experten een aantal belangen en engagementen een rol kunnen spelen bij een advies over een tekst.

Bij het beoordelen van belangen inspireert het BCFI zich op de Hoge Gezondheidsraad (www.hgr-css.be) die vertrekt van 7 principes:

 • Men kan geen expert zijn zonder belangen te hebben.
 • Er is een verschil tussen belangen en belangenconflicten.
 • De experten dienen hun belangen transparant en publiek aan te geven.
 • Niet de expert maar anderen dienen te oordelen of een belang een potentieel conflict is.
 • Het is niet genoeg een mogelijk belangenconflict vast te stellen, belangenconflicten moeten ook beheerd worden.
 • Wanneer een advies wordt afgeleverd en gepubliceerd, is transparantie nodig rond de belangen en belangenconflicten.
 • Ook andere instellingen dienen dergelijk systeem van beheer van belangen en belangenconflicten toe te passen; samenwerking is aangewezen.

Dit resulteert in volgend beleid voor het BCFI rond belangen:

De redactieraad die verantwoordelijk is voor de redactie van de teksten moet om de drie jaar een volledige belangenverklaring invullen; de formulieren van de Hoge Gezondheidsraad ("Algemene belangenverklaring") worden hiervoor gebruikt. De hoofdredacteurs beoordelen de belangen van de redactieleden, de raad van bestuur beoordeelt de belangen van de hoofdredacteurs.

De experten die door het BCFI worden geraadpleegd omtrent teksten hebben geen redactionele verantwoordelijkheid. Zij worden alleen "gehoord". Zij krijgen de vraag om mogelijk relevante belangen te vermelden en zich te onthouden van advies als ze zelf inschatten dat er een mogelijk belangenconflict is. Hun verklaringen worden beoordeeld door de hoofdredactie.

Verantwoordelijke uitgever

Verantwoordelijke uitgever van de publicaties van het BCFI:

 • prof. dr. Thierry Christiaens
  Nekkersberglaan 31
  9000 Gent

Laatste aanpassing: 1 januari 2018