COVID-19: studie toont geen extra risico bij NSAID-gebruikers 20 mei 2021
 • Kernboodschap

  • Een observationele studie bij patiënten die gehospitaliseerd werden met COVID-19 vond geen ernstiger verloop van de aandoening (in-hospitaal-mortaliteit en -morbiditeit) bij patiënten die in de 2 weken vóór de hospitalisatie een NSAID innamen dan bij patiënten die geen NSAID innamen [Lancet Rheumatology, 7 mei 2021, early online].1

  • Deze studie voegt zich bij enkele andere, kleinschaligere studies hieromtrent. Volgens de onderzoekers en de auteurs van het bijhorend editoriaal is er nu voldoende evidentie (ook al worden de beperkingen van de beschikbare studies erkend) om te besluiten dat NSAID’s niet moeten vermeden worden of niet moeten gestopt worden bij patiënten met COVID-19 wanneer behandeling met een NSAID noodzakelijk wordt geacht.1,2

 • Waarom is deze studie belangrijk?

  • In 2020, bij het begin van de COVID-19 pandemie, verschenen berichten dat NSAID’s (in het bijzonder ibuprofen) een risicofactor zouden kunnen zijn voor verergering van COVID-19. In de Folia van april 2020 was de conclusie van het BCFI: “Er is op dit moment geen hard bewijs dat NSAID’s extra risico’s geven. Ook voor geruststelling ontbreken echter voldoende gegevens. Vanuit een voorzichtigheidsbeginsel en omdat ibuprofen geen voordelen biedt t.o.v. paracetamol voor de behandeling van koorts, blijft het BCFI bij het advies om paracetamol te verkiezen boven NSAID’s bij patiënten met COVID-19. Dit in afwachting van meer gegevens.” Het Europese (EMA, 18/03/20) en het Amerikaanse (FDA, 19/03/20) geneesmiddelenagentschap en de Wereldgezondheidsorganisatie (19/04/20) stelden in 2020 dat het signaal niet sterk genoeg was om NSAID’s af te raden, al werd het gebrek aan gegevens benadrukt.

  • De hier besproken studie in Lancet Rheumatology levert bijkomende gegevens over de veiligheid van NSAID’s bij COVID-19-patiënten.

 • Opzet van de studie

  • Prospectief cohortonderzoek (periode 01/2020 – 08/2020) in 255 ziekenhuizen in Engeland, Schotland en Wales bij 72 179 patiënten (gemiddelde leeftijd: 70 jaar) die werden gehospitaliseerd met COVID-19 (SARS-CoV-2-infectie bevestigd of sterk vermoed). Patiënten die in de 2 weken vóór de hospitalisatie een systemisch NSAID namen werden vergeleken met een gematchte groep van patiënten die geen NSAID hadden genomen (n = 4205 in beide groepen).

 • Resultaten in het kort

  • Er was tussen de twee groepen geen verschil in in-hospitaal-mortaliteit (primair eindpunt), noch in COVID-gerelateerde morbiditeit (ziekte-ernst op ogenblik van de hospitalisatie, opname in een intensieve zorgen-afdeling, nood aan zuurstoftoediening: secundaire eindpunten) en acute nierschade (secundair eindpunt). Subanalyse voor ibuprofen (het meest gebruikte NSAID) toonde dezelfde resultaten.

 • Beperkingen van de studie

  • Het gaat om observationeel onderzoek met de gekende beperkingen van bias en verstorende variabelen. Een sterkte is wel dat de gegevens prospectief zijn verzameld.

  • Gegevens over de dosering, de behandelingsduur en de indicatie van het NSAID ontbreken, noch is geweten of het NSAID op het ogenblik van de ziekenhuisopname werd gestopt.

Nota. Voor al onze artikels in verband met geneesmiddelen bij COVID-19: zie onze website “COVID-19 update” 

 

Specifieke bronnen

1.  Drake TM, Fairfield CJ et al. Non-steroidal anti-inflammatory drug use and outcomes of COVID-19 in the ISARIC Clinical Characterisation Protocol UK cohort: a matched, prospective cohort study. The Lancet Rheumatology, online 07/05/21. DOI: https://doi.org/10.1016/S2665-9913(21)00104-1
2.  Kragholm K, Torp-Pedersen Ch et al. Non-steroidal anti-inflammatory drug use in COVID-19. Comment. The Lancet Rheumatology, online 07/05/21. DOI: https://doi.org/10.1016/S2665-9913(21)00144-2