Allopurinol en gingivostomatitis

Het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking kreeg melding van een geval van gingivostomatitis met aftose en van cheïlitis dat het gevolg kan zijn van de inname van allopurinol. Het betreft een man van 44 jaar met type 1-diabetes en nierinsufficiëntie. Het tijdelijke stoppen van de inname van allopurinol leidde tot een significante regressie van de tongletsels die opnieuw optraden na herstarten van dit geneesmiddel. Gezien met allopurinol stomatitis en mucocutane overgevoeligheidsreacties beschreven zijn in de literatuur, en gezien het heroptreden van de symptomen bij opnieuw toedienen van allopurinol ("positieve rechallenge"), wordt een causaal verband mogelijk geacht.

Bij optreden van reacties ter hoogte van de mond, zoals aften, dient men aan een medicamenteuze oorzaak te denken. Er dient te worden opgemerkt dat aantasting van de mucosa in sommige gevallen een van de tekenen van Lyell-syndroom en Stevens- Johnsonsyndroom kan zijn, die ook gekenmerkt worden door een loslating van de huid en achteruitgang van de algemene toestand [zie Folia oktober 2009 ]. Voor allopurinol is het bekend dat het deze syndromen kan veroorzaken.

Het is nuttig goed gedocumenteerde casussen betreffende ongewenste effecten die niet als dusdanig worden vermeld in de bijsluiter, te melden aan het Centrum voor Geneesmiddelenbewaking [i.v.m. ongewenste effecten die belangrijk zijn te melden aan het Centrum, zie Folia april 2010 ].