Goed om te weten: recente aandacht voor het mogelijke verband tussen domperidon en risico van plotse dood

[Zie ook " Goed om te weten" van 12/10/11 op onze website]

In Knack van 12 oktober 2011 verscheen een artikel over domperidon (Motilium® en andere specialiteitsnamen), waarin de Belgische farmacoloog Luc Hondeghem de alarmbel luidt over een mogelijk verband tussen inname van domperidon en het optreden van plotse dood. Dit artikel krijgt veel weerklank in de media.


Wat weet men over domperidon en het risico van plotse dood?

  • Bij intraveneus gebruik van hoge doses domperidon ter preventie van braken door chemotherapie bij volwassenen werden zeldzame gevallen van ventrikelaritmieën en plotse dood gerapporteerd; omwille van deze rapporten werden de parenterale vormen van domperidon reeds jaren geleden uit de handel genomen.
  • Bij orale toediening van domperidon is het vermoeden van een risico van plotse dood vooral gebaseerd op de resultaten van drie patiënt-controle onderzoeken [ Br J Clin Pharmacol 2006; 63: 216-23 ; Drug Safety 2010; 33: 1003-14 ; Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2010; 19: 881-8 ]. De resultaten suggereren een toename van het risico van plotse dood, die dosisafhankelijk is en versterkt wordt door farmacokinetische interacties. Door extrapolatie van gegevens uit een van deze studies wordt in het artikel in Knack een schatting gemaakt van de incidentie van plotse dood door domperidon in België. Patiëntcontrole studies laten toe signalen van ongewenste effecten te genereren, maar zij bezitten niet de bewijskracht van gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Verder zijn ook in Canada enkele gevallen gerapporteerd van "torsades de pointes" met domperidon, maar de causaliteit was moeilijk te beoordelen.

In het artikel "Aanpak van gastro-oesofageale reflux bij jonge kinderen" [ Folia augustus 2011 ] was de conclusie dat "domperidon in verband is gebracht met verlenging van het QT-interval bij jonge kinderen, maar dat de gegevens schaars zijn, zeker over een eventueel risico van "torsades de pointes".


Wat nu?

Bij de meeste patiënten wordt domperidon symptomatisch gebruikt voor het verlichten van banale klachten. In dergelijke gevallen weegt zelfs een geringe toename van een ernstig risico sterk door in de beslissing om een middel te gebruiken. In afwachting van meer gegevens lijkt het dan ook aangewezen om domperidon voorzichtig te gebruiken, zeker bij patiënten met andere risicofactoren voor "torsades de pointes" (zie Inleiding van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium).

[Zie ook bericht van het FAGG van 26/10/11, via www.fagg.be , zoekterm: domperidon].