Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica januari 2020
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Vergelijkingen tussen vitamine K-antagonisten en DOAC’s en tussen DOAC’s onderling
Op basis van gegevens uit niet-gerandomiseerde studies en van indirecte vergelijkingen, worden regelmatig uitspraken gedaan over de keuze tussen een vitamine K-antagonist en een direct oraal anticoagulans (DOAC). Voor veel patiënten die een nieuwe langdurige anticoagulerende behandeling starten, blijven vitamine K-antagonisten een goede eerste keuze. DOAC’s kunnen een alternatief zijn uit praktische overwegingen of bij behandelingen van kortere duur.
Welke antitrombotische behandeling bij patiënten met VKF én acuut coronair syndroom?
Het weglaten van acetylsalicylzuur vermindert het bloedingsrisico van de drievoudige antitrombotische behandeling die in theorie geïndiceerd is voor patiënten met voorkamerfibrillatie én acuut coronair syndroom (ACS). Er is echter onvoldoende zekerheid dat dit niet gepaard gaat met een beperkte toename van coronaire ischemische events. Ook het gebruik van DOAC’s in plaats van vitamine K-antagonisten lijkt het bloedingsrisico te verlagen, maar de evidentie uit direct vergelijkende studies is beperkt.
Tromboprofylaxe en behandeling van veneuze trombo-embolie bij patiënten met kanker
Op basis van studies uit 2018 en 2019 worden bij patiënten met kanker de directe orale anticoagulantia (DOAC’s) als mogelijk alternatief voor heparines met laag moleculair gewicht naar voor geschoven, zowel voor de profylaxe als voor de behandeling van veneuze trombo-embolie. Het BCFI is van oordeel dat de nood aan profylaxe en de optimale anticoagulerende behandeling best individueel bepaald worden in deze heterogene populatie.
Geen plaats voor DOAC’s in de secundaire preventie na ischemisch CVA van ongekende oorzaak
Na rivaroxaban toont nu ook dabigatran zich niet superieur aan acetylsalicylzuur in de secundaire preventie na ischemisch cerebrovasculair accident van ongekende oorzaak.
Geneesmiddelenbewaking
Waarschuwing voor het gebruik van DOAC’s bij patiënten met het antifosfolipiden syndroom
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft beslist dat de SKPs van alle directe anticoagulantia (DOAC’s) moeten vermelden dat het gebruik ervan bij patiënten met het antifosfolipidensyndroom niet aangeraden wordt.
Lamotrigine: ernstige huidreacties voorkomen
Een recent artikel in La Revue Prescrire geeft een aantal maatregelen die toelaten het risico van ernstige huidreacties door lamotrigine te verminderen.
80+
Geneesmiddelen bij ouderen: het Formularium Ouderenzorg en een nieuwe rubriek in de Folia: “Folia Ouderenzorg”
Vermindering van het risico op een COPD- of astma-opstoot door educatie over een correcte inhalatietechniek
Bij ouderen met astma of COPD reduceert educatie over het correcte gebruik van het inhalatietoestel het aantal COPD- of astma-opstoten met bijna 30%.
Recente informatie: december 2019
 Nieuwigheden in de eerste lijn
lavandula angustifolia (Laseaxan®)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
argipressine (Reverpleg®)
budesonide (Jorveza®▼)
esketamine (Vesierra®)
isavuconazol (Cresemba®▼)
letermovir (Prevymis®▼)
patisiran (Onpattro®▼)
 Schrappingen 
fentanyl oraal (Breakyl®)
Hedera helix (Pulmocap Hedera®)
meclozine (Agyrax®)
Mencevax ACWY®
molsidomine intraveneus (Corvaton®)
fenytoïne intraveneus (Diphantoïne®)
Andere wijzigingen
Voltaren patch®
Programma's voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma's